HD thực hiện PL, chế độ, chính sách
RSS

Các văn bản hướng dẫn quy trình rà soát, thẩm định hồ sơ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

sáng ngày 03 tháng 10 năm 2019. Đoàn xã phối hợp với UB MTTQ xã tham gia giúp đỡ nhà ở hộ nghèo

Đoàn chỉ đạo 979 huyện Kỳ Anh tặng quà 27/7 cho các gia đình chính sách xã Kỳ Hải