Kết quả giải quyết tố cáo, khiếu nại
RSS

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công cán bộ, công chức tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

THÔNG BÁO Kết quả giải quyết đơn trình bày của ông Dương Đức Đính Thôn Bắc Hải, xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

BÁO CÁO Giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn xã Kỳ Hải

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã năm 2020