Tiêu chí Nông thôn mới
RSS

Hội liên hiệp phụ nữ Kỳ Hải đồng hành cùng toàn Đảng toàn dân xây dựng Nông thôn mới – xây dựng khu dân cư kiễu mẫu.

Quyết định UBND tỉnh về tiêu chí vườn mẫu