Hiến máu tình nguyện

Ngày 09/12/2018 cán bộ UBND và đoàn viên Công đoàn cơ sở xã Kỳ Hải tham gai hiến máu đợt 2 năm 2018.